دوره های فعال مجموعه

دوره 42 روزه برنامه‌ریزی زندگی سطح 1

دوره 42 روزه برنامه‌ریزی زندگی سطح 1

خرداد 1402

42 روز آموزش و همراهی با تسهیلگر خصوصی برای برقراری نظم و برنامه ریزی در مسیر زندگی

19,600,000 ریال
دوره 42 روزه برنامه‌ریزی زندگی سطح 2

دوره 42 روزه برنامه‌ریزی زندگی سطح 2

خرداد 1402

42 روز آموزش و همراهی با تسهیلگر خصوصی برای برقراری نظم و برنامه ریزی در مسیر زندگی

42,000,000 21,100,000 ریال
از رویا تا واقعیت

از رویا تا واقعیت

سری اول

دوره رایگان از رویا تا واقعیت